Marek1410, teksty ze stycznia 2016 roku

25 tekstów ze stycznia 2016 ro­ku – auto­rem jest Ma­rek1410.

OCZYma TWOIMI patrzenie

Pat­rzysz na łzy, a po­win­naś w oczy
Łzy wys­chną, oczy płonąć będą...

Pat­rzysz na krew, a po­win­naś w rany
Te ra­ny się nie zabliźnią...

Pat­rzysz widzisz, nie dostrzegasz
Krwa­wiące­go serca...
*** *** ***
MP 

erotyk
zebrał 13 fiszek • 31 stycznia 2016, 12:14

Mój świat

Pi­sany piórem mało real­ny świat wokół nas...
"Świat w którym nie muszę za­mykać oczu by uj­rzeć wszys­tkie ko­lory tęczy"
Świat tak real­ny jak ruch po­wiek, ski­nienie rzęsy...
Bez uśmie­chu, do­tyku, łez
w bólu po życia kres.

*** *** *** ***
MP

Autor cy­tatu Alic­ja B. 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 29 stycznia 2016, 23:19

* * *

In­fo­linia KIP dzień 17.01.2016 r. 
Jes­teś 52 w ko­lej­ce twój prze­widy­wany czas ocze­kiwa­nia jed­na 1 i 48 minut. 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 28 stycznia 2016, 23:52

Z gór

Po szczy­tach Or­lej z sznu­rem doświadczeń,
w drodze na szczy­ty upa­da się nag­le.
Stoczyć się można ze szczy­tu góry,
na tyłek, dłonie, cza­sem pazury...

Ot­worzyć oczy, po­pat­rzeć w słońce,
łapać pro­myki póki gorące..
Tu Zmarła Tur­nia, rosną Granaty
odet­chnąć z ulgą pat­rząc na tatry....

... zam­knąć swe oczy w wie­czności błogim śnie ...zdo­bywać szczyty.
*** *** ***
MP 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 stycznia 2016, 16:09

dla duszenia duszy

Smu­tek pogłębiony żalem
pielęgnuję mocno
owi­jając sza­lem, aby nie zmarzł !

Ser­ce bo­li, myśl opada
w śro­dek pleców wbi­ta szpada
mo­jej wie­cznej naiw­ności !

W dłoniach dzierżysz szty­let biały,
na języ­ku czar­ne strzały
kłują ciągle moją duszę !

Zmiłuj [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 stycznia 2016, 00:01

Czy na zaufa­nie naj­bar­dziej nie zasługują ci którzy nie pot­ra­fią ufać ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 stycznia 2016, 13:38

Alicja z Burzy narodzona

Wzgórza pełne wrzosów na nich Ty
roz­pa­lasz prag­nienie miłos­nych dni
uniesień naszych ...
dusz i ciał.

Spoj­rze­nie swo­je kry­jesz w dłoniach
niepew­nie, lek­ko wystraszona
niewin­nie do­tykasz chwili
za­nurzo­na w płat­kach róż ...

Bóg z nieba strze­la piorunami,
a śpiący [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 23 stycznia 2016, 13:18

Z życia ognisty jęzor

Ogień pa­lić się ma w ko­min­ku nie w kominie,
a wo­da święco­na pożaru nie uga­si.

20.01.2016 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 21 stycznia 2016, 00:16

Śle­py na­wet jeśli­by miał wzrok nie dos­trzegłby więcej niż niewidomy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 stycznia 2016, 22:11

Pióra wiecznego Żywot

Śmierć nie jed­no no­si imię...,
Cza­sem kruczek cza­sem wrona
na ich grzbiecie unoszo­na
dusza płonie i od­chodzi w za­pom­nienie
hen da­le­ko tam gdzie cienie.
Po­zos­ta­je lecz wspom­nienie o tej duszy ut­ra­conej,
na rzeź ciężko pro­wadzo­nej piórem swo­jego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 stycznia 2016, 00:57
Marek1410

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 23.12.2015 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 października 2016, 22:27NatusiaK sko­men­to­wał tek­st Lustrzane drzwi do krainy [...]

25 lutego 2016, 14:59Marek1410 sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

16 lutego 2016, 12:56Marek1410 sko­men­to­wał tek­st Getsemani

15 lutego 2016, 13:53Marek1410 sko­men­to­wał tek­st antidotum

15 lutego 2016, 13:27Marek1410 sko­men­to­wał tek­st antidotum

15 lutego 2016, 12:49Marek1410 sko­men­to­wał tek­st antidotum

14 lutego 2016, 22:33Marek1410 sko­men­to­wał tek­st Walentynkowo. Pocałunków sma­ku moc, kocha­nia siła.  

14 lutego 2016, 21:38RozaR sko­men­to­wał tek­st Walentynkowo. Pocałunków sma­ku moc, kocha­nia siła.  

14 lutego 2016, 15:38Marek1410 do­dał no­wy tek­st To nie jest śmie­szne, Nie [...]

14 lutego 2016, 15:36Marek1410 do­dał no­wy tek­st Walentynkowo. Pocałunków sma­ku moc, kocha­nia siła.