Marek1410, poezja

11 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest Ma­rek1410.

Ucisk piekieł

W mil­cze­niu sam diabeł swa­woli
tyl­ko praw­da lud z cze­luści piekieł wyz­wo­li.
Niech nie og­ra­niczają nas więzów pęta,
a prze­ciw ucis­kom ot­worzy się gęba!
***
MP 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 18 lutego 2017, 21:42

Złotawy na ustach

Złoty trunek,
dla jed­ne­go klątwa,
dla dru­giego opatrunek.

*** *** *** ***
MP 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 5 lutego 2016, 00:37

Fiordy

Wzgórza ma­lowa­ne,
boską dłonią, nor­weskie kra­job­ra­zy,
wy­cie­czki w nieznane...
Oczy zas­mu­cone,
niez­do­bytym pejzażem
które­go podzi­wiać nie jest mi już dane.
Fior­dy, lo­dow­ce, jęzo­ry w za­pom­nienie odeszły....

*** *** ***
MP 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 3 lutego 2016, 00:28

Portfel

Za­gubione światło...
Za życia nieod­na­leziony portfel,....
kto zapłaci
za błędy mo­je...

*** *** ***
MP 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 2 lutego 2016, 01:31

Z gór

Po szczy­tach Or­lej z sznu­rem doświadczeń,
w drodze na szczy­ty upa­da się nag­le.
Stoczyć się można ze szczy­tu góry,
na tyłek, dłonie, cza­sem pazury...

Ot­worzyć oczy, po­pat­rzeć w słońce,
łapać pro­myki póki gorące..
Tu Zmarła Tur­nia, rosną Granaty
odet­chnąć z ulgą pat­rząc na tatry....

... zam­knąć swe oczy w wie­czności błogim śnie ...zdo­bywać szczyty.
*** *** ***
MP 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 stycznia 2016, 16:09

dla duszenia duszy

Smu­tek pogłębiony żalem
pielęgnuję mocno
owi­jając sza­lem, aby nie zmarzł !

Ser­ce bo­li, myśl opada
w śro­dek pleców wbi­ta szpada
mo­jej wie­cznej naiw­ności !

W dłoniach dzierżysz szty­let biały,
na języ­ku czar­ne strzały
kłują ciągle moją duszę !

Zmiłuj [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 stycznia 2016, 00:01

Pióra wiecznego Żywot

Śmierć nie jed­no no­si imię...,
Cza­sem kruczek cza­sem wrona
na ich grzbiecie unoszo­na
dusza płonie i od­chodzi w za­pom­nienie
hen da­le­ko tam gdzie cienie.
Po­zos­ta­je lecz wspom­nienie o tej duszy ut­ra­conej,
na rzeź ciężko pro­wadzo­nej piórem swo­jego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 stycznia 2016, 00:57

Dusza poety

Gdy dusza poety umiera,
anioł śmier­ci kształt KRU­KA przybiera.
Po­rywa duszę,
po­rywa myśli,
skrzeczącym krrrraaaaa,
od­da­je pokłon ar­tyście
s.........
...czy się boisz ta­kiej śmier­ci ? 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 stycznia 2016, 12:09

Cisza

Wal­ka wiel­kich serc.
Oczy zamykam.
Strach zza zam­kniętych drzwi .....

Cisza tak CICHA jak Ty...

...puk­nięcie serduszka
małego ok­ruszka ja i Ty 
On, my...
Cud nasz własny.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Na­jukochańszej w podzięko­waniu za dar życia
MP 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 31 grudnia 2015, 00:09

Metr Piąty

Przychodzę wy­ciągam rękę chodź...ŻYJ !
Po­ma­gam wyjść z gro­bu chodź .. WIL­KIEM WYJ !
Możesz jak żmi­ja przeb­ra­na w dziewkę wyglądać pięknie tyl­ko już nie cierp !
Niech już nie cier­pi duszyczka Two­ja do te­go gro­bu wep­chnij matoła,
który w cier­pieniu Cię pozostawił,
do­bił, ska­leczył, się Tobą bawił.
Wy­ciągam rękę chodź... ŻYJ !!!!

*** *** *** *** ***
MP 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 grudnia 2015, 00:44
Marek1410

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 23.12.2015 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 października 2016, 22:27NatusiaK sko­men­to­wał tek­st Lustrzane drzwi do krainy [...]

25 lutego 2016, 14:59Marek1410 sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

16 lutego 2016, 12:56Marek1410 sko­men­to­wał tek­st Getsemani

15 lutego 2016, 13:53Marek1410 sko­men­to­wał tek­st antidotum

15 lutego 2016, 13:27Marek1410 sko­men­to­wał tek­st antidotum

15 lutego 2016, 12:49Marek1410 sko­men­to­wał tek­st antidotum

14 lutego 2016, 22:33Marek1410 sko­men­to­wał tek­st Walentynkowo. Pocałunków sma­ku moc, kocha­nia siła.  

14 lutego 2016, 21:38RozaR sko­men­to­wał tek­st Walentynkowo. Pocałunków sma­ku moc, kocha­nia siła.  

14 lutego 2016, 15:38Marek1410 do­dał no­wy tek­st To nie jest śmie­szne, Nie [...]

14 lutego 2016, 15:36Marek1410 do­dał no­wy tek­st Walentynkowo. Pocałunków sma­ku moc, kocha­nia siła.