Marek1410, strona 3

47 tekstów – auto­rem jest Ma­rek1410.

Czy na zaufa­nie naj­bar­dziej nie zasługują ci którzy nie pot­ra­fią ufać ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 stycznia 2016, 13:38

Alicja z Burzy narodzona

Wzgórza pełne wrzosów na nich Ty
roz­pa­lasz prag­nienie miłos­nych dni
uniesień naszych ...
dusz i ciał.

Spoj­rze­nie swo­je kry­jesz w dłoniach
niepew­nie, lek­ko wystraszona
niewin­nie do­tykasz chwili
za­nurzo­na w płat­kach róż ...

Bóg z nieba strze­la piorunami,
a śpiący [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 23 stycznia 2016, 13:18

Z życia ognisty jęzor

Ogień pa­lić się ma w ko­min­ku nie w kominie,
a wo­da święco­na pożaru nie uga­si.

20.01.2016 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 21 stycznia 2016, 00:16

Śle­py na­wet jeśli­by miał wzrok nie dos­trzegłby więcej niż niewidomy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 stycznia 2016, 22:11

Pióra wiecznego Żywot

Śmierć nie jed­no no­si imię...,
Cza­sem kruczek cza­sem wrona
na ich grzbiecie unoszo­na
dusza płonie i od­chodzi w za­pom­nienie
hen da­le­ko tam gdzie cienie.
Po­zos­ta­je lecz wspom­nienie o tej duszy ut­ra­conej,
na rzeź ciężko pro­wadzo­nej piórem swo­jego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 stycznia 2016, 00:57

Twój Ziemi Skrawek

Pi­sany na wodzie mało real­ny świat wokół nas...
Chwi­la zwątpienia i pa­niczny o Ciebie strach....
Ser­ca bi­cie wstrzy­mane w tęskno­cie dni egzystencji...
bez Ciebie ukocha­na każda chwi­la mi udręką
dos­trzeż mój ból ...
Po­daruj mi mały skra­wek ziemi po której stąpasz Alicjo...

*** *** *** *** ***
Stąpać zaw­sze Twoimi śla­dami
MP 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 17 stycznia 2016, 00:03

Drzewo rozdarte

W miłos­nym uścis­ku połącze­ni do­tyka­my nieba,
sma­kuje­my ust swych przy roz­dartym drzewie.
Ro­zum pod­po­wiada jak postąpić należy,
a ser­ce jak trzeba...

...roz­darte myśli przy roz­dartym drze­wie......spląta­ne ko­narem połączo­ne na wieki...

*** *** *** *** ***
Alicji
MP 

erotyk
zebrał 12 fiszek • 16 stycznia 2016, 00:01

Dusza poety

Gdy dusza poety umiera,
anioł śmier­ci kształt KRU­KA przybiera.
Po­rywa duszę,
po­rywa myśli,
skrzeczącym krrrraaaaa,
od­da­je pokłon ar­tyście
s.........
...czy się boisz ta­kiej śmier­ci ? 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 stycznia 2016, 12:09

Sztuką kocha­nia jest od­dać ko­muś ser­ce nie ocze­kując nic w za­mian i w mil­cze­niu pragnąć ser­ca ob­da­rowa­nej oso­by.

*** *** *** ***
MP 

myśl
zebrała 22 fiszki • 14 stycznia 2016, 18:40

Wyznanie miłości - oświadczyny

Kocha­nie miłością ma­luj­my ob­ra­zy ...... naszej codzien­ności aż po kres naszych dni,
a po­tem na tym dru­gim świecie od­najdźmy nasze ścieżki wie­czności te z naszych ob­razów niech zno­wu połączą się w jedną...

*** *** *** ***
ukochanej
MP 

erotyk
zebrał 11 fiszek • 13 stycznia 2016, 11:25
Marek1410

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 23.12.2015 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 października 2016, 22:27NatusiaK sko­men­to­wał tek­st Lustrzane drzwi do krainy [...]

25 lutego 2016, 14:59Marek1410 sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

16 lutego 2016, 12:56Marek1410 sko­men­to­wał tek­st Getsemani

15 lutego 2016, 13:53Marek1410 sko­men­to­wał tek­st antidotum

15 lutego 2016, 13:27Marek1410 sko­men­to­wał tek­st antidotum

15 lutego 2016, 12:49Marek1410 sko­men­to­wał tek­st antidotum

14 lutego 2016, 22:33Marek1410 sko­men­to­wał tek­st Walentynkowo. Pocałunków sma­ku moc, kocha­nia siła.  

14 lutego 2016, 21:38RozaR sko­men­to­wał tek­st Walentynkowo. Pocałunków sma­ku moc, kocha­nia siła.  

14 lutego 2016, 15:38Marek1410 do­dał no­wy tek­st To nie jest śmie­szne, Nie [...]

14 lutego 2016, 15:36Marek1410 do­dał no­wy tek­st Walentynkowo. Pocałunków sma­ku moc, kocha­nia siła.