Marek1410

46 tekstów – auto­rem jest Ma­rek1410.

Ucisk piekieł

W mil­cze­niu sam diabeł swa­woli
tyl­ko praw­da lud z cze­luści piekieł wyz­wo­li.
Niech nie og­ra­niczają nas więzów pęta,
a prze­ciw ucis­kom ot­worzy się gęba!
***
MP 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 18 lutego 2017, 21:42

Sza­leństwem jest być nor­malnym w tak nienor­malny świecie, stąd teoria względności w bez­względnym świecie oraz teoria światła w "ciem­no­cie" ludzkiego umysłu.
***
MP 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 grudnia 2016, 15:48

To nie jest śmieszne,
Nie jes­tem gąską,

***Wik­to­rek lat 1,5. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 listopada 2016, 00:50

Walentynkowo.
Po­całunków sma­ku moc,
kocha­nia siła. 

haiku
zebrał 4 fiszki • 14 lutego 2016, 15:36

Lustrzane drzwi do krainy Alicji

Alic­jo będąc tam za lus­trem
w krainie czarów
zos­taw uchy­lone drzwi........

*** *** *** ***
MP 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 12 lutego 2016, 03:30

Nocne Haiku

Haiku
twórczości wers baz­gra­ny na "nocniku"
za­kurzo­ny w szuf­ladce tudzież w notatniku 

fraszka
zebrała 10 fiszek • 11 lutego 2016, 14:24

Wiersze pierwsze słowa myśli

Słowa w zda­nie ułożone
cza­sem pędzą jak szalone.
Gwałcą myśli, wers ucieka
rum­ba, twist, jest dyskoteka....

*** *** ***
MP 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 9 lutego 2016, 10:10

Miłość nie zna granic

List do M...***Miłość nie zna granic***

........i pa­miętaj kochaj w ta­ki sposób, aby być go­towym od­dać wszys­tko co kochasz tym którzy będą w sta­nie kochać tych których kochasz Ty. Wte­dy zaw­sze będziesz go­towy na żywot wieczny.

*** *** ***
MP 

list
zebrał 3 fiszki • 8 lutego 2016, 12:49

W życiu po­ruszaj się tak, aby nig­dy nie wpaść w re­zonans ! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 lutego 2016, 00:13

Policjanci z mJAJAMI

Zez­na­nia których treści znaczą niewiele.
Wcis­ka­ne słowa w us­ta jak kro­wie ciele.
Za­pisa­ne słowa niewypowiedziane....
ołówkiem zacza­rowa­nym roz­la­ny czer­wo­ny at­ra­ment
Ko­loro­we sny, ko­loru groszko­wego ze złudzeń odrapane....
życie oz­naczo­ne być a nie być ni­kim kim­kolwiek bez nu­merów być się może
zap­rosze­nie z 
Ko­men­dy Po­wiato­wej Po­lic­ji, Po­lic­ja z Mja­jami....13 Pos­te­runek !!!!!
03.02.2016

*** *** ***
MP 

dziennik
zebrał 5 fiszek • 5 lutego 2016, 00:37
Marek1410

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 23.12.2015 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 października 2016, 22:27NatusiaK sko­men­to­wał tek­st Lustrzane drzwi do krainy [...]

25 lutego 2016, 14:59Marek1410 sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

16 lutego 2016, 12:56Marek1410 sko­men­to­wał tek­st Getsemani

15 lutego 2016, 13:53Marek1410 sko­men­to­wał tek­st antidotum

15 lutego 2016, 13:27Marek1410 sko­men­to­wał tek­st antidotum

15 lutego 2016, 12:49Marek1410 sko­men­to­wał tek­st antidotum

14 lutego 2016, 22:33Marek1410 sko­men­to­wał tek­st Walentynkowo. Pocałunków sma­ku moc, kocha­nia siła.  

14 lutego 2016, 21:38RozaR sko­men­to­wał tek­st Walentynkowo. Pocałunków sma­ku moc, kocha­nia siła.  

14 lutego 2016, 15:38Marek1410 do­dał no­wy tek­st To nie jest śmie­szne, Nie [...]

14 lutego 2016, 15:36Marek1410 do­dał no­wy tek­st Walentynkowo. Pocałunków sma­ku moc, kocha­nia siła.